Gratis verzending vanaf €50,-

voor 16.00 uur besteld, dezelfde werkdag verzonden

Bij de 1 ste bestelling een gratis stappenplan

Privacybeleid

Privacybeleid Mijn Huidcoach 

Mijn Huidcoach geeft veel om jouw privacy. Ik verwerk daarom uitsluitend gegevens die ik nodig heb voor (het verbeteren van) mijn dienstverlening en ga zorgvuldig om met de informatie die ik over jou en jouw gebruik van mijn diensten heb verzameld. Ik stel jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de webshop en de daarop ontsloten dienstverlening van Mijn Huidcoach. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 13/12/2022, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door mij worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld.

Ook leg ik aan je uit op welke wijze ik jouw gegevens opsla en hoe ik jouw gegevens tegen misbruik bescherm en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan mij verstrekte persoonsgegevens.

Als je vragen hebt over mijn privacybeleid kun je contact opnemen met mij, Linda Langeberg, je vindt de contactgegevens aan het einde van mijn privacybeleid.

Over de gegevensverwerking 

Hieronder kun je lezen op welke wijze ik jouw gegevens verwerk, waar ik deze opsla of laat opslaan, welke beveiligingstechnieken ik gebruik en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webhosting Hostnet 

Ik neem webhosting- en e-maildiensten af van Hostnet.

Hostnet verwerkt persoonsgegevens namens Mijn Huidcoach en gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Hostnet heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. Hostnet is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten Hostnet 

Ik maak voor mijn reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Hostnet. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en mijn gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Hostnet heeft geen toegang tot mijn postvak en ik behandel al het e- mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors Mollie 

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in mijn webwinkel maak ik gebruik van het platform van Mollie.

Mollie verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en jouw betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek 

PostNL 

Als je een bestelling bij Mijn Huidcoach plaatst is het mijn taak om jouw pakket bij je te laten bezorgen. Ik maak gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat ik jouw naam, adres, woonplaatsgegevens en e-mailadres met PostNL deel. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking

Algemeen doel van de verwerking 

Mijn Huidcoach gebruikt je gegevens uitsluitend ten behoeve van de dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Ik gebruik jouw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je jouw gegevens met mij deelt en ik gebruik deze gegevens om – anders dan op jouw verzoek – op een later moment contact met je op te nemen, vraag ik je hiervoor expliciet toestemming. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en mij of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens 

Gegevens die automatisch worden verzameld door mijn webshop worden verwerkt met het doel de dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld jouw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek 

In voorkomende gevallen kan Mijn Huidcoach op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval ben ik gedwongen jouw gegevens te delen, maar zal ik binnen de mogelijkheden die de wet mij biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen 

Mijn Huidcoach bewaart jouw gegevens zolang jij cliënt bent. Dit betekent dat ik jouw klantprofiel bewaar totdat je aangeeft dat je niet langer van mijn diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij me aangeeft zal ik dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dien ik facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zal ik dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot jouw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van jouw opdracht hebben vervaardigd.

Jouw rechten 

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens Mijn Huidcoach worden verwerkt. Ik leg je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe jij je op deze rechten kunt beroepen. In beginsel stuur ik om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar jouw bij mij reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zal ik je vragen je te legitimeren. Ik houd een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreer ik geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machineleesbare gegevensindeling die ik binnen mijn systemen hanteer. Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als jij vermoedt dat ik jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruik.

Inzagerecht 

Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik verwerk en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan mij, de contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd stuur ik je op het bij mij bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder ik deze gegevens heb opgeslagen.

Rectificatierecht 

Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik verwerk of laat verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan mij, de contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd stuur ik je op het bij mij bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking 

Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik verwerk of laat verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan mij, de contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd stuur ik je op het bij mij bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid 

Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik verwerk of laat verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan mij, de contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd stuur ik je op het bij mij bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die ik heb verwerkt of in opdracht van mij door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kan ik in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten 

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van Mijn Huidcoach. Als je bezwaar maakt zal ik onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond dat zal ik afschriften en/of kopieën van gegevens die ik verwerk of laat verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Mijn Huidcoach verwerkt jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met mij, de contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies 

Mijn Huidcoach gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Mijn Huidcoach gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mijn Huidcoach en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@mijnhuidcoach.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Mijn Huidcoach wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe Mijn Huidcoach persoonsgegevens beveiligt

Mijn Huidcoach neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@mijnhuidcoach.nl

Wijzigingen in het privacybeleid 

Ik behoud te allen tijde het recht mijn privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop ik reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerk, dan brengen ik je daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens 

Mijn Huidcoach 

Stationssingel 30

2652HR Berkel en Rodenrijs

Nederland

T (06 24664714

E Info@mijnhuidcoach.nl

Contactpersoon voor privacyzaken 

Linda Langeberg

Aanbiedingen ontvangen?

Meld je aan voor mijn nieuwsbrief en blijf op de hoogte van mooie aanbiedingen, leuke nieuwtjes en tips!